Cerpen Bali Modern

Cerpen Bali Modern

LEPETAN

Kenyem manis, rambut kriting lan manyamabraya sakéwala demen pesan sané madan matuakan. Punika cacirén jatma truna sané mapeséngan Dewa Putu Tora saking Desa Bungkulan. Ajin ipuné maparab Déwa Gedé Sulasta lan biang ipun maparab Désak Madé Sari, ragané masemeton sareng kalih. Déwe Tu madué ari sané mapeséngan Déwa Madé Susila. Déwa Tu makarya ring Dénpasar. Déwa Tu sujatiné wantah jatma truna sané jemet pesan nulungin aji lan biangné. Petang rahina nuju rahina Galungan, Déwa Tu ngrereh Déwa Dé mindonnyané. Sesampuné ring jroné Déwa Dé. “ suastiastu Dodé..punapi gatrané niki?,” Dewa Tu lantas negak di sampingné Déwa Dé. “ suastiastu..becik becik Tu, wénten napi niki dados tumbén Putu singgah mriki?..iseng jak tiang nggih? Héhé.” Déwa Dé nyandain Déwa Tu. “ tonk..ade-ade gén né..kéné Dé buin mani ajaka matuakan di jero tiangé, ajak pun timpal-tmpalé pade apang ramé nyan tiang ja numbasang tuak.” Déwa Tu nyautin raosné Déwa Dé. “ adi tumbén hari minggu minum Tu..? biasané kan hari sabtu.” Komang Alit lantas nyautin. “ kéné mang..buin mani tiang lakar ngateh biang numbas janur lan karbanten anggén di Galungané, nah sisan jinah tiangé ento lakar anggon numbas tuak..kadonga tiang mantuk niki apang man makedékan ngajak nyama, ngajak timpal..kénten nika komang bagus…,” Déwa Tu nelatarang undukné . “ owwww…kénten nggih, nggih.” Komang Alit nyautin raosné Dewa Tu. “ nggih lamon kénten tiang pamit dumun niki , ampun antosanga sareng aji di jro. “ nggih..nggih alon-alon Tu.” Déwa Dé nyaurin. Bénjang semeng Dewa Tu matangi semeng pesan uli pasirepané lantas ngambil toye ring puargan. Biangné makesyut lantas matangi lan ngrereh Déwa Tu ka puargan. “ duh..Putu napi ka gaé dados gelasé bisa ulung?,” “ ten ngaé napi-napi biang..juk ulung padidian gelasé”. Déwa Tu nyaurin pitakén biangné. “ ada-ada dogén..ketug bayun biangé, nah raup dumun yén pun usan ateh biang numbas janur lan karbanten.” Gelisin cerita disampuné sedeng itehe matukan uling pukul 17.30 nganti 22.00 Hp né Déwa Tu mamunyi. “ bli sayang..ring dija mangkin? Dados ten polih meriki? Tiang kangen sareng beli.” Wau ngwacén sms saking Dék Mira gélannyané, Déwa Tu nunas pamit sareng aji, biang, timpalné lan nyama-nyamané. “ lakar kija Tu?,” Aji né matakon. “ tiang lakar ka umahné Dék Mira ji.” “ sube peteng né Tu..mani suba kemu..putu masi nu srayang sruyung ento.” “ ten ji tiang iseng sareng Dék Mira..ajebos manten ji..nggih..! tiang merika ampun ji,, tiang pamit..biang tiang pamit.” Punika raosné Déwa Putu krana suba ten tahan makunyit di alas sareng Dék Mira. “ alon-alon makta motor Tu.. ketug bayun biangé..,” “ nggih biang..” magegésonan Déwa Tu nyemak hélm laut nyetater montor lantas nuju umahne Dek Mira ring Penarukan. Sesampun ring umahne Dek Mira, Déwa Tu ngelut lan niman gélané sambilanga ngeling.“ beli..sampunang nangis kénten, beli.” Dék Mira ngelus rambutné Déwa Tu. “ ulian isengé beli ngetélang yéh peningalan Dék..ampura beli wau nyidayang mriki.” “ nggih ten napi beli..beli buka raos bapa lan mémén tiangé..iraga pacang énggal madon jaka wiréh iraga sampun makelo matunangan sampun petang tiban. Punapi Beli?.” Suaran Dék Mira dabdab alon. “ nggih Dék..beli sampun ngraosang unduké punika sareng aji lan biang..sabar Dék ..wantah Dék Mira sané ngelahang ragan beliné asiki ten wénten sané lianan.” Alus pesan sauaran Déwa Tu lantas ngelut tekek gélané. Punika sampun pukul 01.00 semeng Déwa Tu mantuk lan mapamitan sareng Dék Mira. “ Dék..beli pamit ampun nggih apang ten antos antosanga nyan sareng aji lan biang di jero.” Dewa Tu lantas niman gidatné Dék Mira. Krana apang énggal neked jumah Déwa Tu saget ngebut ngaba motor uling kauh. Teked di muka Toko Sari Buana Komputer lakar nyalip motor sing tawanga ada motor uling kangin saget ngebut masi muah tusing melampu lantas nobrok motor sané baktana Déwa Tu. Déwa Tu lan sané nabrak séda ring genah punika. Sami kaluarga Dewa Tu nangis pagriyung, biangné Déwa Tu lan Dék Mira maglebug krana ten kuat nyingakin layonné Dewa Tu.

Cerpen Bali

 

AYAM MEPALUImage

            Nuju odalan pelungguh Ida anake agung Manggis ring raina Umanis wara Tolu Puri ageng Gianyar, Ni luh Somerasih jagi mebalih gambuh ka puri .Ya seleg pesan mapupur saha mameka .Magegeson Ni luh Somerasih memargi laut mekane kantun duur balene. Di duur balene ento ada baas meres malih tan petekep . Selantur ipun beras punika raris col –colipun baan ayam ring arep meka .Antuk renka ipun kangkat ayam galak pisan .Irika siape ngebong sane ngebongin ipun boya ayam len nanging meka .          

            Kacrita jani Ni luh Somerasih suba teka uli mebalih gambuh .Memen Somerasih ngoel ninggalin solah siape ento. Lan Ni luh Somerasih mapineh- pineh ,meminehin indik siape punika,raris ipun macangehan indik yening anake belong, tuara uning seken apan –apan. Buke jani memen ipun ngelah pianak muani suba sedeng sekolahang .Yening tuara sekolahang, pedas belong buka unduk siape ento.Ne mangkin, Ni Luh Somerasih tuah mapengidih tekening memene, mangda ia uning mesastra kemanten, sane misi peplajahan tutur ane melah. Krana liu jaman jani anake nglemekin pianak luh, apang eda mlajah mesastra, tuah pepetin surat ajaka anak muani dogen. Unduke totonan sing ja dadi kelidin, yen suba karma, jadi tuara bisa ngetut masih tuara buungan.

DESCRIPTIF DRAMA TRADISIONAL & MODERN

Drama (dalam kasusastraan Bali)

Drama adalah karya sastra yang berbentuk lakon (lelaampahan), baik drama tradisional maupun moderent. Drama dapat dikelompokkan menjadi 2 : Drama modern dan tradisional.

 1. Drama Bali tradisional

Drama Bali tradisional atau drama bali klasik adalah drama yang menceritakan tentang istana atau disebut dengan istana sentries. Kemudian konteks ceritanya pada jamann dahulu menggunakan gameln sebagai pengiring, nyanyian bali, busana bali serta bahasa bali. Ciri-ciri drama tradisional :

 1. Tidak menggunakan teks (naskah) drama
 2. Tidak ada sutradara.
 3. Menggunakan gamelan bali sebagai pengiring lakon, untuk menambah semaraknya lakon, gog , angklung dll.
 4. Berdasarkan tarian bali (gog, igel dan tanjek)
 5. Menggunakan nyanyian bali
 6. Menggunakan rangki , lampu strongking tempat menarinya
 7. Inti lakon menceritakan tentang puri babad parwa dll
 8. Menggunakan sarana topeng dan busana bali
 9. Pemeran (pragina) bias berbicara dengan penonton

Contoh : arja pakangraras, arja cupak, arja pajang mataram, gambuh raja lasem, gambuh raden panji, wayang subali sugriwa, wayang anghada duta, wayang hanoman duta, prembon maya danawa, prembon patih ularan, prembon puputan badung, sendra tari  Ramayana, sendra mahabratha, topeng panca, topeng pajengan, topeng prembon, topeng bondres.

 1. Drama bali Modern

Drama bali modern muncul tahun70an adalah drama yang menceritakan keadaan masyarakat sekarang, antara lain keluarga disuatu banjar, keadaan masyarakat, percintaan dll.

Cirri-ciri Drama Bali Modern adalah

 1. Jalan ceritanya menggunakan naskah
 2. Menggunakan sutradara
 3. Menggunakan iringan music
 4. Ceritanya berjalan seperti dalam kehidupan sehari-hari
 5. Berdialog seperti dalam kehidupan sehari-hari
 6. Menggunakan dekorasi (hiasan panggung) seperti keadaan masyarakat
 7. Menggunakan tata lampu
 8. Inti ceritanya menceritakan suasana hati seperti sedih, senang, berkasih-kasihan dll
 9. Tata busana seperti dalam busana sehari-hari
 10. Ada peran tokoh dan pemain tidak boleh berdialog dengan penonton

Perkumpulan drama bali modern disebut teater  atau sanggar, diantaranya yang pernah ada sanggar bahtra, bale agung, nyuh gading, kukuruyuk, teater mini badung sanggar malini.